Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign

Industridesign innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Industridesign syftar på utveckling av vardagens produkter och system; produkter oftast avsedda för tillverkning i stora serier. Industridesign identifieras i allt större sammanhang som en betydande konkurrensfaktor i ett globalt perspektiv. Utbildningen utgår från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv med hänsyn taget till de industriella villkoren. Utbildningen drar nyttan av bredden inom Lunds universitet. Studenten får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. De teoretiska kunskaperna tillämpas på ett eller flera projekt. Projekten genomförs ibland med företag, någon gång tillsammans med ingenjörsstudenter och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet lär sig studenterna bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Studenterna har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter hit. Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Som student på industridesignskolan har du din egen arbetsplats, tillgång till datorsalar och verkstäder. Utbildningen präglas av en bred syn på industridesign, så du ska som färdig industridesigner kunna arbeta inom många olika industridesignområden och i hela världen. Vi samarbetar med flera stora och små företag, både i och utanför Sverige. Du hittar oss i Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) på LTHs campus i Lund.

TISUS - Test in Swedish for University Studies

School of Industrial Design is organised within the Faculty of Engineering, LTH at Lund University. There are 2 academic programmes within the school focusing exclusively on industrial design.

Bachelor's Programme - Industridesignprogrammet. The school offers a three-year industrial design programme leading to a Bachelors degree worth 180 credits. The programme aims to give a broad basis and a general competence in handling a range of design problems within different product areas. The programme is run in Swedish. In order to apply and be admitted to this programme, foreign students must have passed a Swedish language test - TISUS (Test in Swedish for University Studies).

Examensbenämning

Konstnärlig kandidatexamen i industridesign
Bachelor of Fine Arts in Design, Main Field of Study Industrial Design

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2019-11-28