Undervisande avdelningar

Byggnadsmekanik

Undervisningen behandlar tingens egenskaper såsom styvhet, formbarhet i användning, hur formen förändras under belastning, samt andra fysikaliska egenskaper. Speciellt hur dessa beskrivs i modeller som skapar klasser av material och former.

Byggnadsmekanik 

 

Elektro- och informationsteknik

Vid avdelningen för tillämpad elektronik studeras signaler, komponenter och kretsar inom områdena analog och digital elektronik, samt radioelektronik, radiosystem och elektromagnetisk fältteori.

Elektro- och informationsteknik  

 

Ergonomi och aerosolteknologi

Kunskap som är en förutsättning för att skapa en bra och säker arbetsmiljö tas fram och sprids inom ämnet Arbetsmiljöteknik. Målet är att skapa förhållanden i arbetslivet som befrämjar god arbetsmiljö och hög produktivitet.

Ergonomi och aerosolteknologi 

 

Formlära

Undervisningen som riktar sig till industridesign fokuserar på såväl praktisk tillämpbarhet som teoretiska insikter i formens uttryck. Visuell kommunikation och visuella koncept som utvecklar kreativitet, formkänsla och medvetenhet om estetisk kvalitet, bedrivs.

Formlära

 

Industridesign

Undervisningen i industridesign behandlar planeringen och gestaltningen av industriellt framställda produkter och system. Ämnet sätter brukaren i centrum och betonar industridesignerns roll som samordnare av utvecklingsprocesser. Industridesignerns yrkesroll, yrkesredskap och designmetoder förmedlas i grundläggande kurser.

Industridesign 

 

Industriell produktion

Datorstödd konstruktion Datorstödda moment i konstruktionsarbetet. Tvärvetenskapligt arbete inriktat mot integrerat datorstöd, speciellt mjukvaruergonomi och samspelet teknik- och arbetsorganisation. Materialteknik Material med unika funktionella egenskaper, gjutning av metallkompositer och pressning av produkter i termoplastkompositer. Plastisk bearbetning Modellering av klipp- och formningsförlopp, utveckling av verktyg och vibrationsassisterad bearbetning.

Industriell produktion 

 

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar modeller för tänkandet. Inom filosofin har man länge studerat logiskt tänkande och allmänna frågor om vad kunskap är. Kognitionsvetenskap strävar efter att koppla teorierna till empirisk kunskap. Ämnet knyter också an till kognitiv psykologi genom studier av perception, inlärning, motivation, etc.

Kognitionsvetenskap 

 

Konstvetenskap

Konstvetenskap sysslar med konst i mycket olika former, som bilder och bruksföremål, byggnader och hela bebyggelsemiljöer. Även skapandet, spridningen och upplevelsen av konsten studeras. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper träning i att levandegöra konsten för andra människor och i att vårda och handha den.

Konstvetenskap 

 

Maskinkonstruktion

Undervisningen för industridesignprogrammet ges för närvarande i form av två kurser. I den ena av dessa ges studenterna grundläggande insikter om solidmodellering och får dessutom en inblick i CAM. I den andra kursen introduceras produktutvecklingsprocessen och verktyg för snabb produktframtagning.

Maskinkonstruktion 

 

Materialteknik

Syftet med kursen är att ge en bred överblick över olika material där sambandet mellan material, tillverkning, egenskaper finns i centrum. Kursen tar avstamp i materialens mikrostruktur för att förklara de olika materials egenskaper. Med denna utgångspunkt behandlas de stora materialgrupperna metaller, keramer och polymerer, och deras speciella egenskaper, samt hur olika material kan kombineras i kompositer för att få förbättrade eller skräddarsydda egenskaper.

Materialteknik (på engelska)

 

Miljöpsykologi

Rehabiliteringsteknik

Avdelningens forskning och utbildning har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användarvänlig teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande.

Certec LTH 

 

 

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2015-11-06